LYRICS

So so gi bu chi ( only you are God)
Chukwu monso ( God the Holy Spirit)
Bi a were ono du ghi ( come and take your place)
Chukwu mon so ( God the Holy Spirit)
Odi ghi onyedikagi ( the is none like you)
Na elu igwe na uwa (in the heavens and on earth)
Bi a were ono du ghi ( come and take your place)
Chukwu mon so ( God the Holy Spirit)
DOWNLOAD

Leave a Reply